Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ
energiamp

 

 

Ha kérdése van írjon nekünk!

info@dsenergia.eu

Elérhetőség/Kapcsolat:

Baráth Gergely

+36-70/949-39-49

barath@dsenergia.eu


DS Optim Kft.

8200, Veszprém Lóczy L. u. 34/a

Adatkezelési szabályzat

A www.dsenergia.eu weboldal üzemeltetője a weboldal látogatók személyes adatainak kezelésére és védelmére az alábbi szabályokat alkalmazza:

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője: DS Optim Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 34. A. lház. fszt. 3.

Cégjegyzék szám: 19 09 513060

Adószám: 22909952219

2. A kezelt adatok

Az adatkezelő által a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen adatokat kezel:

  • név

  • e-mail cím

  • telefonszám

  • cím

  • számlázási cím

  • postázási cím (szükség esetén)

  • telefonszám

  • vásárlás / kapcsolatfelvétel / hírlevélfelíratkozás / regisztráció időpontja

A www.dsenergia.eu weboldal látogatása során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldalra felhasználók és az adatkezelő közötti kapcsolatát szolgálja. Az adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik ügyfélkapcsolat alapján. Az adatkezelő a www.dsenergia.eu weboldal a felhasználóira vonatkozó adatokat bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját statisztika készítéséhez használja fel. Az adatokból készült statisztikák eredmények kizárólag olyan formában hozza nyilvánosságra, amely nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

Az adatkezelés célja e-mail vagy postai alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a azdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. § (5) bekezdése. Az adatkezelés időtartalma a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva kezdeményezheti.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a szolgáltatásra vonatkozó törvényi kötelezettségeiből eredő időtartamig tárolja a felhasználó adatait. A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Az adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

Cégnév: {Hírlevélküldő cég neve. Pl. MiniCRM vagy Mailtchimp stb}
Székhely: {Hírlevélküldő cég székhelye}
Adószám: {Hírlevélküldő cég adószáma}
Cégjegyzék szám: {Hírlevélküldő cég cégjegyzék száma}
Levelezési cím: {Hírlevélküldő cég levelezési címe}
E-mail cím: {Hírlevélküldő cég e-mail címe}
Tevékenység célja: Hírlevéküldés

Cégnév: {Könyvelő cég neve}
Székhely: {Könyvelő cég székhelye}
Adószám: {Könyvelő cég adószáma}
Cégjegyzék szám: {Könyvelő cég cégjegyzék száma}
Levelezési cím: {Könyvelő cég levelezési címe}
E-mail cím: {Könyvelő cég e-mail címe}
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el.
Tevékenység célja: Könyvelés

Adatfeldolgozó neve:
Székhelye:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Levelezési cím:
Adatfeldolgozás helye:
E-mail cím:
Telefonszám:
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, Személyes adatok megismerésére nem jogosult. Tevékenység célja: tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó neve: {Futárcég neve - akivel csomagot küldetsz, ha van ilyen}
Székhelye: {Futárcég címe}
Adószám: {Futárcég adószáma}
Cégjegyzék szám: {Futárcég cégjegyzékszáma}
Levelezési cím: {Futárcég levelezési címe}
E-mail cím: {Futárcég e-mail címe}
Tevékenység célja: Termék, levél stb. célba juttatása.


6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján történik. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Tájékoztatás kérhető:

postai úton: {Saját cég postázási neve, címe}

e-mailban: {Saját cég e-mail címe}

A fenti elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.dsenergia.eu weboldal tulajdonosa, mint adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, bíróság előtt érvényesítheti igényét, illetve kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi szabályzat elkészítése során az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt használtuk fel.

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon publikusan leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

9. Adatvédelmi információk

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett ) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelési nyilatkozat ismertetője

DS Optim Kft. a továbbiakban, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

· Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

LXIII. Törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.dsenergia.eu weboldal felhasználói a szolgáltatás igénybevétele során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó regisztrációkor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a DS Optim Kft. a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: {Saját cég e-mail címe}

Postai úton: DS Optim Kft. {Saját cég postázási címe irányítószámmal}

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.


Energia takarékossági tanácsok:

6% fűtési költséget takaríthatunk meg, ha a hőmérsékletet 1°C-kal csökkentjük, de ha 25°C helyett csak 20°C-ra fűtjük fel a lakásunkat, már 30%-kal csökkenthetjük fűtési költségeinket.

Akár 50%-kal is javíthatja az energia kiadásait ha hagyományos kazánt hőszivattyúra cseréli

Napenergiával a használati melegvíz az év 70%-an ingyen áll rendelkezésünkre! Ez egy 4 fős családnak 50-60eFt évente!

Napenergiával, a villamos áram szükségletünket akár 100%-an is fedezhetjük, sziget vagy hálózatba táplálás üzemódban!

Hagyományos izzókhoz képest a LED fényforrások 90%-al kevesebb energiát fogyasztanak, és az élettartamuk 15-17 év!

 

- Lakásonként évente 40 ezer forintba kerül az utca fűtése!

- Egy kettős üvegezésű ablak akár 30-40%-kal is csökkentheti a hőveszteséget.

- Jelentős (kb: 15-25%) energiamegtakarítást lehet elérni az épületek külső szigetelésével
- Egy 15 cm-es üveggyapot-szigeteléssel elérhetjük, hogy a fal 4x kevesebb hőt eresszen át.

Jelenleg a hazai lakóépületek 95%-a nem felel meg az érvényben lévő hőtechnikai szabványoknak! Ez országos szinten veszteségként a jelenlegi energiatermelés 26%-át is eléri - ekkora hőmennyiség és az előállításával kapcsolatos kiáramló szennyezőanyag jut ki a környezetbe, amelyet az egész társadalom fizet ki feleslegesen!

Magyarországon az irodák, iskolák és lakások fűtésére évente átlagosan 70 százalékkal több energia megy el, mint a 15 régi uniós tagállamban?

 

Adatvédelem Copyright © 2009 DirectSun. All rights reserved. Designed by BG.